¡LLÁMANOS AHORA! +34 93 400 50 24

UNIVERSITAT DE LLEIDA

NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU.  CURS ACADÈMIC 2016/17.

ÍNDEX

TÍTOL PRIMER

PREINSCRIPCIÓ

Article 1 Àmbit d’aplicació

Article 2 Preinscripció als graus i dobles graus

TÍTOL SEGON

MATRICULACIÓ

Article 3 Matrícula

3.1 Sol·licitud de matrícula

3.2 Documents que s’han de presentar per formalitzar la matrícula

3.2.1 Estudiantat de primer curs, nou ingrés i estudiantat que provingui de

trasllat d’expedient.

3.2.2 Estudiantat de segon i posteriors cursos ja matriculats anteriorment.

3.3 Requisits dels documents expedits a l’estranger

3.4 Terminis de matriculació

3.5 Pràctiques acadèmiques externes curriculars

3.5.1 Període ordinari de matrícula

3.5.2 Ampliació de matrícula

3.6 Límits de matrícula

3.6.1 Nombre mínim de crèdits

3.6.2 Nombre màxim de crèdits

3.6.3 Nombre mínim i màxim de crèdits a l’ETSEA

3.6.4 Segona menció

TÍTOL TERCER

RÈGIM ECONÒMIC

Article 4 Exempcions i bonificacions

4.1 Matrícula gratuïta

4.1.1 Família nombrosa especial

4.1.2 Estudiantat becari

4.1.3 Estudiantat amb matrícula d’honor

4.1.4 Estudiantat amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%

4.1.5 Estudiantat víctima d’actes terroristes

4.1.6 Estudiantat víctima de violència de gènere

4.2 Matrícula semigratuïta

4.2.1 Família nombrosa general

4.2.2 Matrícules d’honor

Article 5 Pagament de la matrícula

5.1 Modalitats de pagament

5.1.1 Pagament únic domiciliat

5.1.2 Pagament fraccionat

5.1.3 Préstec de la Generalitat

5.2 Procediment i efectes de l’impagament de l’import de la matrícula

5.3 Estudiantat de nou ingrés pendent de reassignació de plaça

Article 6 Modificacions de matrícula

6.1 Modificacions de matrícula sense recàrrec i amb recàrrec

6.1.1 Correcció de dades personals

6.1.2 Modificació de la sol·licitud de matrícula

6.1.3 Anul·lació de matrícula

6.1.4 Renúncia d’assignatures

6.1.5 Ampliació de matrícula

6.1.6 Canvi d’horari o grup

6.2 Excepcions

Article 7 Disposició general

TÍTOL QUART

EXPEDIENT ACADÈMIC

Article 8 Transferència i reconeixement de crèdits

8.1 Transferència de crèdits

8.2 Reconeixement de crèdits

8.3 Supòsits de reconeixement de crèdits

8.4 Criteris per reconèixer crèdits en els ensenyaments de grau

8.5 Documents i terminis

8.6 Reconeixement de crèdits de la matèria transversal

Article 9 Trasllat d’expedient acadèmic d’estudis universitaris oficials espanyols

Article 10 Simultaneïtat d’estudis

Article 11 Admissió d’estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals cursats a

l’estranger

Article 12 Sistema de qualificacions

Article 13 Mitjana de l’expedient acadèmic

Disposició addicional primera. Aportació voluntària.

Disposició addicional segona. Adaptacions curriculars.

Disposició addicional tercera. Assegurances.

Disposició addicional quarta. Acreditació d’una tercera llengua.

Disposició final. Situacions no previstes en la normativa.

 

UNIVERSITAT DE LLEIDA

NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS DE

GRAU CURS ACADÈMIC 2016/17

 

TÍTOL PRIMER

PREINSCRIPCIÓ

 

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa és aplicable als estudis universitaris oficials conduents als títols de

grau.

Article 2. Preinscripció als graus i dobles graus

Els estudiants interessats a accedir a una titulació de grau o a un doble grau a la Universitat de Lleida han de fer la preinscripció en els terminis que estableix la Generalitat de Catalunya.

La preinscripció s’ha de fer per Internet a l’adreça: https://accesnet.gencat.cat.

L’estudiantat que sigui assignat en una doble titulació i que ja disposi d’un dels dos títols, no podrà matricular-se d’aquest doble grau, amb excepció del doble grau en “Ciència i Producció Animal/Veterinària”, al qual podran accedir els graduats en Ciència i Salut Animal i cursaran únicament el grau en Veterinària.

 

TÍTOL SEGON

MATRICULACIÓ

 

Article 3. Matrícula

3.1 Sol·licitud de matrícula

La formalització de la matrícula, de forma presencial o pel sistema d’automatrícula, té caràcter d’instància, i la seua liquidació i admissió pels serveis administratius d’aquesta

universitat no implica la conformitat amb el seu contingut.

La sol·licitud de matrícula no esdevé efectiva en cas de falsedat de les dades consignades per l’estudiant o d’impagament de l'import de la matrícula en el termini establert.

L’estudiant únicament pot rebre formació i docència de les matèries de què s’ha matriculat.

L’estudiantat que tingui pendents assignatures extingides d’una titulació no podrà matricular-se de la resta d’assignatures d’aquesta titulació i haurà d’adaptar-se al nou pla d’estudis del grau corresponent (vegeu la disposició transitòria primera de les

Normes de permanència).

A l’estudiantat que passi d’un pla antic a un pla nou i hagi utilitzat un determinat nombre de convocatòries d’una assignatura comuna als dos plans no se li computaran les convocatòries esgotades en el pla d’estudis de procedència (vegeu la disposició transitòria segona de les Normes de permanència).

Per a qualsevol informació relacionada amb la matriculació, l’estudiantat s’ha d’adreçar a la Secretaria del seu centre.

3.2 Documents que s’han de presentar per formalitzar la matrícula

3.2.1 Estudiantat de primer curs, nou ingrés i estudiantat que provingui de trasllat

d’expedient.

- Imprès de matrícula degudament emplenat si es fa la matrícula presencial a la secretaria del centre.

- Original i còpia del DNI, per a l’estudiant espanyol, o del document acreditatiu de la nacionalitat i de la identitat, per a l’estudiantat dels països de la Unió Europea, o del passaport, per a l’estudiantat d’altres països

- Dos fotografies de mida carnet, amb el nom escrit darrere

- En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat cal presentar la documentació acreditativa de la causa al·legada segons disposi la norma que la regula, en el termini de matrícula.

- L’estudiantat que es matricula en els graus que s’imparteixen en el campus de la salut ha de presentar el justificant de les vacunacions contra el tètan i l’hepatitis B.

- L’estudiantat estranger de 28 anys o més ha de presentar original i còpia de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.

- L’estudiantat de primer curs que ingressi en aquesta universitat mitjançant les vies de preinscripció 7 i 8 i els d’altres cursos que provinguin d’altres universitats o d’altres centres d’aquesta universitat, ha de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, el resguard que justifica que s’han abonat els drets de trasllat d’expedient corresponents i una còpia de l’expedient acadèmic.

- L’estudiantat que es matriculi en la modalitat de temps parcial ha de presentar una certificació de l’empresa on treballa i un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o un òrgan competent. Els treballadors autònoms han de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa. La Secretaria ha de comprovar les dades justificades i retornarà a la persona interessada la documentació presentada per aquest concepte. La documentació s’ha de presentar en el període ordinari de matrícula.

- Titulació de graus, llicenciatures, enginyeries, arquitectures, diplomatures, arquitectura tècnica i enginyeries tècniques: còpia autenticada del títol corresponent, o resguard.

- Acreditació d’una tercera llengua. Original i còpia del document acreditatiu del nivell assolit d’una tercera llengua, si es té, d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (alemany, anglès, francès o italià). A l’efecte d’aquesta acreditació cal consultar la taula de certificats reconeguts publicada a la web de la UdL.

Cal tenir en compte que els estudiants amb inici d’estudis de grau el curs acadèmic 2014/15 i posteriors que provenen dels estudis de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU) o dels cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU, hauran d’acreditar en acabar els estudis, el nivell B2 d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat.

Per a tots els altres supòsits que es puguin donar s’ha de consultar el Servei de Gestió Acadèmica de la UdL.

3.2.2 Estudiantat de segon i posteriors cursos ja matriculats anteriorment.

- Faran la matrícula pel sistema d’automatrícula

- En el supòsit que el document que acrediti la identitat hagi caducat hauran de presentar en la Secretaria del Centre el document renovat.

- En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat per primera vegada cal presentar en la Secretaria del Centre la documentació acreditativa de la causa al·legada segons disposi la norma que la regula, abans del termini de matrícula, també cal presentar-la si aquesta documentació ha caducat i s’ha renovat la seva vigència.

- L’estudiantat que es matriculi en la modalitat de temps parcial per primera vegada ha de presentar una certificació de l’empresa on treballa i un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o un òrgan competent. Els treballadors autònoms han de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa. La Secretaria ha de comprovar les dades justificades i retornarà a la persona interessada la documentació presentada per aquest concepte. La documentació s’ha de presentar en el període ordinari de matrícula.

Els estudiants de l’Escola Politècnica Superior, si volen cursar el bloc curricular de finalització en la modalitat de temps parcial, també hauran de presentar aquesta documentació un cop superades totes les assignatures del bloc curricular d’inici.

3.3 Requisits dels documents expedits a l’estranger

Els documents expedits a l’estranger han de ser oficials, originals expedits per les autoritats competents, i han d’estar legalitzats per via diplomàtica. Aquest tràmit s’efectua necessàriament en cada un dels organismes següents i per l’ordre que s’indica:

1. Ministeri d’Educació del país d’origen, per a títols i certificacions d’estudis, i, per a certificats de naixement i nacionalitat, el ministeri corresponent.

2. Ministeri d'Afers Estrangers del país on s’han expedit els documents.

3. Representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència dels documents.

Tots els documents que expedeixen les autoritats diplomàtiques o consulars d’un altre país a Espanya han de ser legalitzats pel Ministeri d'Afers Estrangers espanyol.

Per a la legalització dels documents procedents dels països signataris del Conveni de l'Haia, de 5 d’octubre, els requisits establerts anteriorment es substitueixen per la postil·la fixada en el mateix document per l’autoritat competent de l’estat de què dimani el document.

No s’exigeix la legalització de la documentació dels països que conformen la Unió Europea, sempre que no hi hagi dubtes sobre l’autenticitat i la legitimitat, ni sobre el seu caràcter oficial.

Els documents esmentats han d’anar acompanyats de la traducció oficial a l’espanyol, donat cas que estiguin en un altre idioma. Aquesta traducció podrà ser feta:

- Per qualsevol representació diplomàtica o consular d’Espanya a l’estranger.

- Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és súbdita la persona sol·licitant o, si s’escau, del de procedència del document.

- Per traductors jurats degudament autoritzats o inscrits a Espanya.

En principi, no cal aportar la traducció oficial dels programes de les assignatures, sempre que això no n’impedeixi una valoració adequada.

Si el document original està inscrit en un alfabet diferent del llatí, es recomana que la corresponent traducció reculli la denominació del títol en el seu idioma original però transcrita a l’alfabet llatí, en lloc d’una traducció d’aquella denominació.

Els documents originals poden presentar-se juntament amb una fotocòpia, i seran retornats a les persones interessades un cop realitzada la diligència d’autenticitat.

Si les fotocòpies les ha comparat i legalitzat la representació diplomàtica o consular d'Espanya en el país de procedència del document o davant de notari, no cal presentar simultàniament l’original.

3.4 Terminis de matriculació

El calendari de matriculació de l’estudiantat es publica durant el mes de juny als taulers d’anuncis de cada centre, al Servei de Gestió Acadèmica i a la web de la Universitat.

Els terminis de matriculació del treball de fi de grau i de les pràctiques acadèmiques externes curriculars s’han de consultar en les secretaries acadèmiques dels centres corresponents.

3.5 Pràctiques acadèmiques externes curriculars (PAE)

S’estableixen dos possibilitats de matriculació i realització de les pràctiques:

3.5.1 Període ordinari de matrícula establert per cada centre (juliol o setembre)

L’estudiant matriculat a les pràctiques externes curriculars, pot fer les pràctiques fins a l’inici del següent curs acadèmic, d’acord amb el calendari aprovat pel Consell de Govern.

L’estudiant que es matriculi en el període de matrícula de juliol pot fer les pràctiques durant l’estiu, solament si ha estat matriculat a la UdL el curs immediatament anterior en aquella mateixa titulació.

Cal tenir present que l’estudiant no pot fer pràctiques durant un període en què no tingui matrícula vigent. En aquest cas es troben les pràctiques que acaben més tard de la finalització del curs acadèmic quan encara no s’ha fet efectiva la matrícula del curs següent. En aquests supòsits cal fer una assegurança complementària.

Segons el moment de realització de les pràctiques, l’estudiant ha d’haver abonat la totalitat de la matrícula o el primer termini de matrícula.

En les titulacions que tinguin establerts diferents grups en l’assignatura (un màxim de tres grups, corresponents a tres terminis de tancament d’acta: 31 de gener, 30 de juny i 15 de setembre), l’estudiant ha de triar, en el moment de matricular-se, el grup al qual vol ser assignat, i ha de respectar posteriorment aquesta elecció, ja que afecta directament i substancialment la programació i gestió de les PAE dutes a terme pel coordinador o coordinadora de les pràctiques i el responsable de l’assignatura.

Cal entendre que la selecció del primer grup ha de reservar-se als alumnes que, per situacions particulars, necessitin disposar anticipadament del tancament de l’acta de l’assignatura, per accedir a estudis posteriors, finalització dels estudis, etc. En tot cas, donat que la seua realització depèn del nombre d’ofertes d’entitats acollidores per a aquest primer període, el centre pot limitar el nombre de places ofertes per a aquest primer grup, que serà resolt per estricte ordre de matriculació, i els qui depassin la xifra límit s’assignaran automàticament al següent grup.

Per la resta de casos, estudiants vinculats al segon o al tercer grup, s’entén que la tria del grup els garanteix el tancament de l’acta del grup en el període corresponent, i que, pel que fa a la realització de les pràctiques, i la seua avaluació, aquestes s’adequaran quant a temporalitat a la millor conveniència per a la gestió de l’assignatura.

3.5.2 Ampliació de matrícula al final del primer semestre (febrer) per als centres que ho tinguin establert

Les dates de matrícula cal consultar-les a la Secretaria del centre corresponent.

Aquesta matrícula en el període d’ampliació permet acollir situacions particulars de l’estudiantat:

- Estudiantat que no s’ha pogut matricular en el període ordinari de matrícula perquè té prerequisits i que en el moment de l’ampliació ja compleix els requisits per poder-ho fer.

- Estudiantat que per propi interès (disponibilitat del proper període d’estiu, previsió d’Erasmus en el següent curs o altres circumstàncies personals) vol anticipar la realització de les PAE.

Si aquesta ampliació de matrícula, per causa de les PAE, supera el nombre de crèdits matriculables permès per aquesta normativa, l’estudiant pot demanar l’excepció al degà o degana o el director o directora del centre corresponent, el qual resoldrà un cop estudiat l’expedient acadèmic.

L’estudiantat que es matriculi en aquest termini ha d’haver finalitzat les pràctiques i la seua avaluació abans del 15 de setembre.

Els centres que s’acullin a aquest període d’ampliació de matrícula podran establir fins a dos grups en l’assignatura, corresponents a dos terminis de tancament d’acta: 30 de juny i 15 de setembre. L’estudiant ha de triar, en el moment de matricular-se, el grup al qual vol ser assignat, i ha de respectar posteriorment aquesta elecció ja que afecta directament i substancialment la programació i gestió de les PAE dutes a terme pel coordinador o coordinadora de les pràctiques i el responsable de l’assignatura. Són aplicables els mateixos criteris i interpretacions que els detallats en el període ordinari de matrícula, apartat 5.3.1, i en aquest cas s’adeqüen a dos grups.

L’estudiant ha d’haver abonat la matrícula del període ordinari i d’aquesta ampliació abans de fer les pràctiques.

3.6 Límits de matrícula

El degà o degana o el director o directora del centre corresponent resol les situacions excepcionals que es produeixen sobre els límits de matrícula establerts en els apartats següents. Les dobles titulacions es regiran pels límits establerts en les normatives específiques i per aquestes normes en tot el que no tinguin regulat expressament.

3.6.1 Nombre mínim de crèdits

L’estudiantat de nou ingrés que es matriculi per primera vegada al primer curs d’uns estudis universitaris, a través del procés de la preinscripció, haurà de matricular-se d’un mínim de 60 crèdits si és a temps complet. En el cas de l’estudiantat a temps parcial el mínim serà de 24 crèdits.

Els crèdits reconeguts no computen a aquest efecte.

Els estudiants a temps complet que només convaliden crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior, no estaran obligats a matricular el mínim de 60 crèdits però si que hauran de matricular tots els crèdits no convalidats de primer curs.

L’estudiantat ha de matricular-se de les assignatures de formació bàsica matriculades anteriorment i no superades.

Pel que fa a l’estudiantat amb discapacitat, a petició de la persona interessada, i tenint en compte les circumstàncies personals degudament justificades, es pot considerar una reducció del nombre mínim de crèdits de matrícula.

D’acord amb el que estableix la Normativa de qualificació curricular de l’Escola Politècnica Superior, l’estudiantat matriculat en els estudis de grau d’aquest centre, per matricular-se de qualsevol assignatura, és condició necessària matricular-se de totes les assignatures pendents que pertanyen a cursos anteriors al pla d’estudis.

Malgrat l’establert en aquest apartat els estudiants que sol·licitin una beca del MECD hauran de consultar els mínims de crèdits de matrícula establerts en la convocatòria corresponent.

3.6.2 Nombre màxim de crèdits

El total anual no pot superar els 75 crèdits, dels quals els matriculats per primera vegada no poden superar els 66 tant pel que fa a l’estudiantat matriculat a temps complet com a temps parcial. En aquest còmput no es tenen en compte els crèdits reconeguts.

3.6.3 Nombre mínim i màxim de crèdits a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària

L’estudiantat de nou ingrés que es matriculi per primera vegada al primer curs d’uns estudis universitaris, a través del procés de la preinscripció, haurà de matricular-se d’un mínim de 60 crèdits i d’un màxim de 66 crèdits si és a temps complet. En el cas d’estudiantat a temps parcial el mínim serà de 24 crèdits i el màxim de 36 crèdits.

Els crèdits reconeguts no computen a aquest efecte.

La resta de l’estudiantat pot matricular-se, si és a temps complet, d’un màxim de 81 crèdits per curs, dels quals els matriculats per primer cop no poden superar els 66 crèdits. En cap cas es poden matricular de més de 42 crèdits per semestre. Si és estudiantat a temps parcial pot matricular-se d’un màxim de 42 crèdits per curs, dels quals els matriculats per primer cop no poden superar els 36 crèdits. Les pràctiques externes i el treball de fi de grau no computen com a crèdits nous, però si que computen en el màxim de crèdits de què s’han de matricular (81 en el cas de l’estudiantat a temps complet i 42 per a l’estudiantat a temps parcial).

En qualsevol cas s’hauran de respectar els prerequisits entre assignatures que s’escaiguin.

Per matricular-se d’assignatures d’un curs cal matricular-se obligatòriament de totes les assignatures pendents de cursos inferiors.

3.6.4 Segona menció

La segona menció s’ha de cursar abans de finalitzar els 240 crèdits del grau i requereix l’autorització del/de la cap d’Estudis del Centre.

 

TÍTOL TERCER

RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 4. Exempcions i bonificacions

4.1 Matrícula gratuïta

Té dret a l’exempció de les taxes i preus públics l’estudiantat que es troba en una de les situacions següents:

4.1.1 Família nombrosa especial

- Original i fotocòpia del títol o certificat de família nombrosa (estudiants que es matriculen per primera vegada o que ja s’han matriculat però han renovat el títol de família nombrosa).

L’exempció només afecta les assignatures i la taxa de gestió d’expedient acadèmic; per tant, s’han d’abonar íntegrament la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

S’ha de justificar durant el termini de matriculació o abans, mitjançant la presentació del títol o certificat de família nombrosa actualitzat. Aquesta condició s’ha de tenir a l’inici del curs acadèmic.

Igualment, d’acord amb l’article 8.3 del Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre (BOE de 18 de gener de 2006), tenen dret a l’exempció les persones beneficiàries del carnet en tramitació amb la presentació del corresponent resguard de petició d’expedició o de renovació, acompanyat de la declaració jurada de la categoria sol·licitada. Abans del 31 de desembre s’ha de presentar la justificació del títol. En cas contrari, s’anul·laran automàticament els beneficis concedits i se n’haurà d’abonar l'import. Si el títol concedit és d’inferior categoria a la categoria declarada s’haurà d’abonar la diferència que correspongui.

4.1.2 Estudiantat becari

- L’estudiantat que rebi una beca del règim general o de mobilitat convocada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport no està obligat a pagar els serveis acadèmics contractats.

- Aquesta exempció de pagament també s’aplica a l’estudiantat que estigui pendent de la resolució sobre la concessió de la beca en el moment de la matrícula sempre que hagi estat becari el curs anterior o presenti l’acreditació que facilita l’AGAUR i es compleixin els requisits acadèmics que estableix la convocatòria corresponent.

- Si la beca sol·licitada finalment no es concedeix, l’estudiantat ha d’abonar l'import corresponent de la matrícula. Si aquest pagament no es fa efectiu, s’anul·la automàticament la matrícula de totes les assignatures.

- La presentació o interposició d’algun tipus de recurs sobre la denegació de la beca no paralitza ni suspèn l’obligatorietat de fer efectiva la liquidació econòmica, ja que es considera que no es compleixen els requisits de matrícula gratuïta.

La deducció només afecta les assignatures; per tant, s’han d’abonar íntegrament la taxa de gestió d’expedient acadèmic, la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

4.1.3 Estudiantat amb matrícula d’honor al batxillerat o amb premi extraordinari de batxillerat (sols a primer curs i per primera vegada)

- Certificat original de notes i nota global, expedit per l’institut corresponent.

L’exempció només afecta les assignatures; per tant, s’han d’abonar íntegrament la taxa de gestió d’expedient acadèmic, la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

4.1.4 Estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

L’estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% té dret a l’exempció total dels preus públics fixats pel decret de preus que publica la Generalitat.

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de qualsevol dels documents previstos en la normativa vigent.

L’estudiantat ha d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

4.1.5 Estudiantat víctima d’actes terroristes

Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com els cònjuges i els fills, tenen dret a l’exempció total dels preus públics fixats pel decret de preus públics que publica la Generalitat.

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas de cònjuges i fills s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.

L’estudiantat ha d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

4.1.6 Estudiantat víctima de violència de gènere

Les víctimes de violència de gènere, així com els fills dependents, tenen dret a l’exempció total dels preus públics fixats pel decret de preus que publica la Generalitat.

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació dels documents previstos per la normativa vigent, així com el llibre de família en el cas de fills dependents.

L’estudiantat ha d’abonar la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.

4.2 Matrícula semigratuïta

Té dret a deduccions parcials l’estudiantat que es troba en una de les situacions següents:

4.2.1 Família nombrosa general

- Original i fotocòpia del títol o certificat de família nombrosa (estudiantat que es matricula per primera vegada o que ja s’ha matriculat però ha renovat el títol de família nombrosa). En el supòsit que no hi figuri el nombre de germans o fills s’haurà d’acreditar amb un certificat del departament corresponent.

El descompte del 50% s'aplica a les assignatures i a la taxa de gestió d’expedient acadèmic. La taxa del suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats s’han d’abonar íntegrament.

S’ha de justificar durant el termini de matrícula o abans. La condició s’ha de tenir a l’inici del curs acadèmic.

Igualment, d’acord amb l’article 8.3 del Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre (BOE de 18 de gener de 2006), tenen dret a reducció les persones beneficiàries del carnet en tramitació amb la presentació del corresponent resguard de petició d’expedició o de renovació acompanyat de la declaració jurada de la categoria sol·licitada. Abans del 31 de desembre s’ha de presentar la justificació del títol. En cas contrari, s’anul·laran automàticament els beneficis concedits i se n’haurà d’abonar l'import. Si el títol concedit és d’inferior categoria a la categoria declarada s’haurà d’abonar la diferència que correspongui.

4.2.2 Matrícules d’honor

L’estudiantat que hagi obtingut crèdits amb matrícules d’honor a la UdL el curs acadèmic immediatament anterior té dret a l’exempció en l’import de la matrícula de la mateixa titulació d’un nombre de crèdits equivalent al que hagi obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.

Si els crèdits amb matrícula d’honor són els últims de la titulació de grau s’aplicarà l’exempció a la titulació de màster d’acord amb l’equivalència següent: si l’assignatura té tipologia d’assignatura anual és descomptaran 2 crèdits al màster, i si l’assignatura té tipologia d’assignatura quadrimestral es descomptarà 1 crèdit.

Article 5. Pagament de la matrícula

5.1 Modalitats de pagament

La Universitat cobrarà l’import de la matrícula mitjançant càrrec en el compte de l’entitat bancària escollida per l’estudiant. En la realització de la matrícula l’estudiant ha d’optar per una de les següents modalitats de pagament.

5.1.1 Pagament únic domiciliat

La Universitat cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.

5.1.2 Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis

El cobrament de la matrícula s’efectuarà en tres terminis:

Amb caràcter general els terminis seran els següents:

a) El primer termini serà a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula. Orientativament en la matrícula del mes de juliol el cobrament es farà entre el 8 i 16 d’agost de 2016, i en la matrícula del mes de setembre el cobrament es farà entre el 20 i 30 de setembre de 2016.

b) El segon termini serà el 16 de novembre de 2016.

c) El tercer termini serà el 30 de desembre de 2016.

 

Per domiciliar el pagament l’estudiant ha de consignar les dades del compte en l’apartat corresponent de l'imprès de matrícula. En cas que la persona que sol·licita la matrícula no sigui la titular del compte, caldrà que tingui l’autorització d’aquesta.

El rebut de la matrícula, tant si s’ha fet de forma presencial com per automatrícula, té efectes de notificació.

La matrícula que, per qualsevol causa, s’hagi d’abonar fora del pagament per terminis i amb posterioritat al tercer termini establert en aquest article, s’haurà de pagar en efectiu en qualsevol de les entitats bancàries que s’indiquin en el document cobratori.

Les dades bancàries per a la domiciliació del pagament poden modificar-se mitjançant una sol·licitud de l’estudiant adreçada al degà o degana o el director o directora del centre amb una antelació mínima de quinze dies al segon o al tercer termini de pagament.

 

5.1.3 Préstec de la Generalitat

L’estudiantat pot consultar la informació a http://www.gencat.cat/agaur.

5.2 Procediment i efectes de l’impagament de l’import de la matrícula

Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través de qualsevol altra modalitat de pagament , tornarà a enviar el rebut una segona vegada per tal que el pagui en efectiu, afegint a l’import total o parcial de la matrícula la quantitat de recàrrec per impagament que estableixi el pressupost de la UdL. La Universitat notificarà a l’estudiant l’import pendent, que inclourà el recàrrec per impagament. L’estudiant haurà d’abonar l’import pendent abans de la data de venciment del rebut que se li enviarà adjunt a la notificació.

La notificació es podrà fer electrònicament en el cas que la persona interessada hagi assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagi consentit la seua utilització, així com quan la notificació electrònica sigui imposada reglamentàriament. La notificació electrònica es portarà a terme, si s’escau, utilitzant la seu electrònica de la Universitat de Lleida.

En el supòsit que en aquest segon intent la Universitat no pugui cobrar l’import pendent s’anul·larà automàticament la matrícula de l’estudiant sense més notificacions, d’acord amb el decret vigent pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques, i es publicarà l’anul·lació mitjançant resolució del gerent o la gerent de la Universitat de Lleida al tauler d’anuncis del centre i del Servei de Gestió Acadèmica.

Com a conseqüència de l’anul·lació, entre altres efectes, es donarà de baixa l’estudiant de totes les assignatures sol·licitades, i no podrà examinar-se ni utilitzar els serveis d’aquesta universitat.

5.3 Estudiantat de nou ingrés pendent de reassignació de plaça

L’estudiant que estigui pendent d’admissió, pel procés de preinscripció universitària, en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en una altra universitat, ho haurà d’indicar en l’automatrícula (mòdul d’estadístiques) i haurà de pagar la matrícula com s’indica a continuació:

En el termini de deu dies després de fer la matrícula, haurà d’abonar en efectiu l’import corresponent a les taxes d’expedient acadèmic i de l’assegurança obligatòria, en alguna de les entitats bancàries que figuren en el rebut de matrícula.

Si abans del 30 de setembre de 2016 l’estudiant no comunica el contrari a la Secretaria del centre, s’entendrà que vol continuar matriculat en aquest grau i es cobrarà la resta de l’import de la matrícula de la forma escollida en l’automatrícula: únic domiciliat, fraccionat en tres terminis o préstec AGAUR.

A l’estudiant que obtingui plaça en un altra titulació de la UdL, o en una altra universitat pública amb posterioritat al 30 de setembre de 2016, se li retornarà l’import corresponent als crèdits matriculats i la taxa de suport a l’aprenentatge, sempre que l’estudiant sol·liciti l’anul·lació de la matrícula abans de la data indicada en el decret de preus que publica la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 2016/17.

No es retornaran aquests imports quan aquesta reassignació sigui per un canvi de preferències sol·licitat per l’estudiant o perquè hagi fet una nova preinscripció.

Article 6. Modificacions de matrícula

6.1 Modificacions de matrícula sense recàrrec i amb recàrrec

Es poden fer modificacions de matrícula sense cap recàrrec en els terminis que els centres estableixen en el calendari de matriculació que es publica durant el mes de juliol a la web de la UdL i als taulers d’anuncis dels centres i del Servei de Gestió Acadèmica.

L’estudiantat matriculat que ja té la contrasenya pot fer la modificació via web des de casa seua o des de l’aula d’automatrícula del centre.

Fora dels terminis indicats en el calendari de matriculació del centre i en aquest apartat 6, qualsevol modificació i ampliació parcial de la matrícula ha de sol·licitar-se a l’òrgan corresponent, tal com s’indica a continuació, i s’ha d’abonar el recàrrec que per aquest concepte estableix el decret de preus públics que publica la Generalitat de Catalunya.

6.1.1 Correcció de dades personals

Fora dels terminis indicats per fer modificacions cal omplir l'imprès M-2 i presentar-lo a la Secretaria del centre tan bon punt l’estudiantat s’adoni de l’error.

6.1.2 Modificació de la sol·licitud de matrícula

Fora dels terminis indicats per fer modificacions cal omplir l’imprès M-3 i presentar-lo a la Secretaria del centre.

No es retornaran els imports corresponents a la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria, els serveis contractats i les aportacions voluntàries.

El degà o degana o el director o directora de centre resol les situacions excepcionals que es produeixen sobre les modificacions de matrícula dels estudis de grau. Contra la seua resolució es pot interposar recurs d’alçada davant del rector o rectora en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

6.1.3 Anul·lació de matrícula

A aquest efecte s’ha d’utilitzar l'imprès d’anul·lació de sol·licitud de matrícula M-1.

L'imprès s’ha de presentar a la Secretaria del centre corresponent. El termini finalitza el 15 de desembre de 2016.

Les causes que comporten la devolució de l’import dels crèdits matriculats en els ensenyaments de grau són les següents:

- Malaltia greu de l’estudiant justificada amb un certificat mèdic oficial.

- Matrícula en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en un centre d’una altra universitat pública, únicament quan en el procés de la preinscripció universitària es produeixen reassignacions de places i sempre que s’hagi presentat la sol·licitud d’anul·lació de matrícula abans de la data que fixi el decret de preus. No es tornarà l’import de la matrícula quan la reassignació hagi estat sol·licitada per l’estudiant per haver realitzat una nova preinscripció o demanat un canvi de preferència.

El gerent o la gerent resol l’anul·lació de matrícula. Contra la seua resolució es pot interposar recurs d’alçada davant del rector o rectora en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

L’anul·lació de matrícula implica la pèrdua de la plaça obtinguda amb la preinscripció, en el cas de l’estudiantat de primer curs, i comporta, així mateix, la devolució a la persona interessada dels documents originals aportats en el moment de la matriculació.

La Secretaria es queda una còpia d’aquests documents i fa signar en l'imprès corresponent el seu retorn a la persona interessada.

No es retornarà l'import corresponent a la taxa de suport a l’aprenentatge, les taxes de gestió d’expedient acadèmic, l’assegurança obligatòria, els serveis contractats i les aportacions voluntàries.

6.1.4 Renúncia d’assignatures

Fora del termini indicat per fer modificacions de matrícula segons el calendari de matriculació de cada centre, si l’estudiant vol renunciar a assignatures ha d’omplir l'imprès M-4 i presentar-lo a la Secretaria del centre.

Els terminis per als estudis de grau són els següents:

- Assignatures del primer semestre: fins al 4 de novembre de 2016

- Assignatures anuals: fins al 12 de desembre de 2016

- Assignatures del segon semestre: fins al 10 de març de 2017

El degà o degana o el director o directora del centre resol les sol·licituds. Contra la resolució es pot interposar recurs d’alçada davant del rector o rectora en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

En aquest cas, la renúncia de les assignatures no comporta la devolució de l'import abonat, però no es computa a l’efecte econòmic de recàrrec per als cursos següents.

La renúncia d’assignatures no es pot utilitzar en el primer any acadèmic durant el qual s’estigui matriculat mitjançant la preinscripció universitària.

6.1.5 Ampliació de matrícula

Fora del termini establert per fer les modificacions cal omplir l'imprès M-5 .

El pagament és únic i domiciliat

Si no s’abona el pagament d’aquesta ampliació, tota la matrícula no esdevé efectiva.

El degà o degana o el director o directora del centre resol les sol·licituds. Contra la resolució es pot interposar recurs d’alçada davant del rector o rectora en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

6.1.6 Canvi d’horari o grup

Fora del termini establert per fer les modificacions cal omplir l’imprès M-6, per als ensenyaments de grau, i presentar-lo a la Secretaria del centre.

El degà o degana o el director o directora del centre resol les sol·licituds.

6.2 Excepcions

Estan exclosos del recàrrec per modificacions i ampliacions parcials de la matrícula establert en el decret de preus els estudiants que modifiquin la matrícula fora dels terminis indicats en aquest apartat 6 i es trobin en qualsevol de les situacions següents:

- Correcció de dades personals i bancàries

- Beca

- Matrícules d’honor

- Reconeixement de crèdits

- Ampliació de matrícula per reconeixement

- Treball de fi de grau

- Pràctiques acadèmiques externes curriculars

Article 7 Disposició general

Aquesta normativa econòmica de la matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya o en altres normatives legals.

 

TÍTOL QUART

EXPEDIENT ACADÈMIC

 

Article 8. Transferència i reconeixement de crèdits

8.1 Transferència de crèdits

La transferència de crèdits implica que en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant s’inclourà la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en aquesta o en una altra universitat, que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial. Aquests crèdits transferits s’han de fer constar en el suplement europeu al títol.

Per fer aquesta transferència de crèdits serà necessari que l’estudiant tanqui l’expedient de la titulació abandonada i presenti, a la Secretaria del centre on vol matricular-se, el resguard del trasllat d’expedient, per tal que el centre de destí pugui incloure a l’expedient acadèmic de l’estudiant els crèdits obtinguts en la titulació d’origen.

Aquests crèdits no computen a l’efecte de l’obtenció del títol.

En el supòsit que l’estudiant tingui concedida la simultaneïtat d’estudis no es procedirà a fer la transferència de crèdits de la titulació d’origen, atès que la raó d’aquesta sol·licitud de simultaneïtat és poder cursar en la seua totalitat els dos ensenyaments. En el cas que l’estudiant abandoni algun dels ensenyaments matriculats podrà sol·licitar la transferència de crèdits dels estudis abandonats sempre que faci el trasllat d’expedient.

8.2 Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits, d’acord amb el que estableix l’article 6 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE de 30 d’octubre de 2007), modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol de 2010), i pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer (BOE de 3 de febrer de 2015), és l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

Aquests crèdits reconeguts s’han de fer constar en l’expedient de l’estudiant i en el suplement europeu al títol amb la qualificació d’origen.

Així mateix, poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris que condueixen a l’obtenció d’altres títols (títols propis).

L’experiència laboral i professional acreditada pot ser també reconeguda en forma de crèdits que computen a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a l’esmentat títol.

Per acreditar l’experiència laboral i professional cal presentar els mateixos documents que presenta l’estudiantat que es matricula a temps parcial, d’acord amb el que estableix l’apartat 3.2 d’aquestes normes, i un informe de l’empresa.

En tot cas, no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi de grau o màster.

El nombre de crèdits reconeguts per l’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no pot ser superior, en el seu conjunt, al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.

El reconeixement d’aquests crèdits no incorpora qualificació, i per tant, no computa a l’efecte de fer el barem de l’expedient.

8.3 Supòsits de reconeixement de crèdits

8.3.1 Reconeixement de crèdits de plans d’estudis anteriors a Bolonya de la Universitat de Lleida (llicenciatures, diplomatures, enginyeries, enginyeries tècniques i arquitectura tècnica) en els graus de la Universitat de Lleida

Exemple: Estudiantat de la llicenciatura en Medicina de la Universitat de Lleida que sol·licita el reconeixement de crèdits en els estudis de grau en Medicina de la nostra universitat.

En aquest cas, el degà o degana o el director o directora del centre ha d’aplicar automàticament la taula d’equivalències aprovada pel Consell de Govern.

El centre entregarà a l’estudiant el document que reflecteix les assignatures que li han estat reconegudes, així com el nombre de crèdits.

8.3.2 Reconeixement de crèdits de plans d’estudis anteriors a Bolonya d’altres universitats (que tenen la mateixa denominació que els plans antics de la UdL) en els graus de la Universitat de Lleida

Exemple: Estudiantat de la llicenciatura en Medicina de la Universitat de Barcelona que sol·licita reconeixement de crèdits en els estudis de grau en Medicina de la Universitat de Lleida.

Aquestes sol·licituds les resol el degà o degana o el director o directora del centre d’acord amb l’informe de la Comissió d’Estudis.

8.3.3 Reconeixement de crèdits de plans d’estudis anteriors a Bolonya de la UdL i d’altres universitats que sol·liciten reconeixement en els plans d’estudis de grau de la Universitat de Lleida que tenen diferent denominació

Exemple: Estudiantat de la llicenciatura en Història de l’Art de la Universitat de Barcelona o de la Universitat de Lleida que sol·licita el reconeixement de crèdits en els estudis de grau en Educació Primària de la Universitat de Lleida.

Aquestes sol·licituds les resol el degà o degana o el director o directora del centre d’acord amb l’informe de la Comissió d’Estudis.

8.3.4 Reconeixement de crèdits entre plans d’estudis de graus de la Universitat de

Lleida o d’altres universitats en els plans d’estudis de graus de la Universitat de Lleida, tinguin o no la mateixa denominació

Exemple 1: Estudiantat del grau en Biotecnologia de la Universitat de Barcelona o de la Universitat de Lleida que sol·licita reconeixement de crèdits en els estudis de grau en Medicina de la Universitat de Lleida.

Exemple 2: Estudiantat del grau en Dret de la Universitat de Girona que sol·licita reconeixement de crèdits en els estudis de grau en Dret de la Universitat de Lleida.

Aquestes sol·licituds les resol el degà o degana o el director o directora del centre d’acord amb l’informe de la Comissió d’Estudis.

8.3.5 Reconeixement de crèdits d’estudis estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació ni l’equivalència d’acord amb el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE de 22 de novembre de 2014), per estudis de grau de la Universitat de Lleida

Aquestes sol·licituds les resol el degà o degana o el director o directora del centre d’acord amb l’informe de la Comissió d’Estudis.

8.4 Criteris per reconèixer crèdits en els ensenyaments de grau

El reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau s’ha de fer d’acord amb l’article 13 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010 i pel Reial decret 43/2015, que estableix els criteris generals següents:

A- Sempre que el títol al qual es vol accedir pertanyi a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement almenys el 15% dels crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d’aquesta branca.

B- Seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en les altres matèries de formació bàsica que pertanyin a la branca de coneixement del títol al qual es vol accedir.

C- La resta de crèdits podran ser reconeguts per la universitat tenint en compte l’adequació entre les competències i coneixements adquirits en les restants matèries o ensenyaments cursats per l’estudiantat, o bé associats a una prèvia experiència laboral o professional, i els previstos en el pla d’estudis o que tinguin caràcter transversal.

Caldrà, a més a més, per al reconeixement dels crèdits, tenir en compte les consideracions següents:

D- En el supòsit que la formació bàsica superada en els estudis d’origen no guardi concordança entre les competències i els coneixements associats a les matèries bàsiques dels ensenyaments de destinació, es podrà reconèixer per altres crèdits de la titulació, i la persona interessada haurà de cursar la formació bàsica del nou ensenyament.

E- Per reconèixer estudis cursats a l’estranger es tindrà en compte el criteri general corresponent a l’apartat C.

F- Es podran reconèixer els 6 crèdits corresponents a la matèria transversal per crèdits cursats en l’ensenyament de procedència.

G- D’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta del Reial decret 1393/2007, apartats 2 i 3, l’estudiantat que vulgui accedir a un ensenyament de grau i que estigui en possessió d’un títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica obtindrà el reconeixement de crèdits que sigui procedent d’acord amb el que estableix l’article 13 de l’esmentat reial decret.

H- L’estudiantat dels ensenyaments de grau podrà obtenir 6 crèdits del total del pla d’estudis, per reconeixement acadèmic, per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Aquests crèdits es reconeixeran com a crèdits optatius (matèria transversal), no tindran qualificació, i per tant, no es computaran a l’efecte de la mitjana ponderada de l’expedient.

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida determinarà per a cada curs acadèmic les activitats susceptibles de ser reconegudes per aquests conceptes.

L’estudiantat s’ha de matricular de cada activitat a la secretaria acadèmica del centre o de la unitat de la UdL que ha promogut i és responsable de l’activitat. Un cop realitzada l’activitat, l’estudiant haurà de presentar a la secretaria acadèmica del centre on està matriculat el certificat conforme ha superat el curs o activitat, i la secretaria acadèmica reconeixerà en l’expedient els crèdits superats en els terminis que estableixi d’acord amb l’apartat 8.6 d’aquesta normativa.

8.5 Documentació i terminis

Les sol·licituds de reconeixement s’han de presentar a les secretaries dels centres corresponents amb la documentació següent:

- Sol·licitud dirigida al degà o degana o el director o directora del centre.

- Certificat acadèmic personal dels estudis duts a terme. Si els estudis s’han cursat a la Universitat de Lleida no cal presentar aquesta certificació, ja que la Secretaria del centre l’adjuntarà a la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

- Còpia segellada del pla d’estudis.

- Documentació que acrediti les competències assolides i els continguts formatius cursats o els programes de les assignatures cursades. Aquesta documentació ha d’estar segellada pel centre.

Els documents expedits a l’estranger s’han de presentar d’acord amb el que estableix l’article 3.3 d’aquestes normes.

Terminis:

Primer: de l’1 al 15 de setembre de 2016

Aquestes sol·licituds les resol el centre durant el mes d’octubre.

La matriculació dels crèdits reconeguts s’ha de fer el mateix curs acadèmic 2016/17, sempre que l’estudiant tingui plaça al centre per cursar la titulació corresponent.

L’estudiantat que un cop resolta la sol·licitud de reconeixement de crèdits vulgui ampliar la matrícula, ho pot fer a la Secretaria del centre, en el termini de tres dies a comptar del dia següent a la recepció de la resolució del reconeixement, únicament d’assignatures anuals o del segon quadrimestre.

Segon: del 15 d’abril al 6 de maig de 2017

Aquestes sol·licituds les resol el centre durant el mes de maig.

La matrícula dels crèdits reconeguts en aquest termini es fa en el període ordinari de matrícula del curs 2017/18, sempre que l’estudiant tingui plaça a l’ensenyament corresponent.

En cap cas la resolució de reconeixement de crèdits implica la concessió de plaça al centre, la qual s’ha de sol·licitar d’acord amb la normativa que li sigui aplicable.

8.6 Reconeixement de crèdits de la matèria transversal

Els cursos, seminaris, jornades, congressos i altres activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de la matèria transversal per a tot l’estudiantat de la UdL seran els oferts per la Universitat de Lleida.

Els estudiants interessats han de presentar, als centres on estan matriculats, el certificat o el diploma (original i còpia) del curs o el seminari dut a terme, per tal que els centres puguin reconèixer-ne els crèdits, amb el pagament previ de la taxa que estableix el decret de preus públics, que es publica per a cada curs acadèmic en el DOGC.

El reconeixement de crèdits es podrà sol·licitar a les secretaries dels centres durant els mesos de novembre de 2016 i febrer-març de 2017 d’acord amb el calendari que establirà cada centre.

Únicament es podrà sol·licitar el reconeixement de crèdits de la matèria transversal fora dels mesos indicats anteriorment quan d’aquest reconeixement depengui la finalització dels estudis de l’estudiant. En aquest supòsit, si es sol·licita el reconeixement abans del 30 de setembre de 2016 i l’estudiant ha estat matriculat el curs acadèmic 2015/16 en aquella titulació, haurà d’ abonar l’import del reconeixement de crèdits que estableixi el decret de preus vigent el dia de la sol·licitud, però no abonarà les taxes de gestió d’expedient acadèmic, la taxa de suport a l’aprenentatge i a la UdL i l’assegurança obligatòria. En el cas que no hagi estat matriculat en aquell curs acadèmic o presenti la sol·licitud amb posterioritat a la data indicada, haurà d’abonar l’import del reconeixement de crèdits i la taxa de gestió d’expedient acadèmic que indiqui el decret de preus per al curs 2016/17.

Aquests crèdits reconeguts no tenen qualificació, la qual cosa suposa que no es tindran en compte a l’hora de fer la mitjana ponderada de l’expedient acadèmic.

Article 9. Trasllat d’expedient acadèmic d’estudis universitaris oficials espanyols

Les sol·licituds de places d’estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que vulguin ser admesos en els mateixos estudis o uns altres de la Universitat de Lleida als quals es reconeguin 30 crèdits o més en la titulació de la UdL que vulguin cursar, seran resoltes pel degà o degana o el director o directora del centre corresponent, per delegació del rector o rectora, d’acord amb els criteris que a aquest efecte determini el Consell de Govern de la Universitat. Els estudiants poden consultar aquests criteris a les secretaries dels centres corresponents i poden sol·licitar l’accés també a través de la preinscripció universitària.

En el supòsit que no es reconegui un mínim de 30 crèdits, l’estudiant haurà de fer la preinscripció universitària per sol·licitar l’accés a la UdL.

Termini i documents que cal presentar per sol·licitar trasllat d’expedient acadèmic directament al centre:

Del 15 d’abril al 6 de maig de 2016

- Sol·licitud dirigida al degà o degana o el director o directora del centre.

- Certificat acadèmic personal dels estudis duts a terme. Si els estudis s’han cursat a la Universitat de Lleida no cal presentar aquesta certificació.

- Còpia segellada del pla d’estudis.

- Documentació que acrediti les competències assolides i els continguts formatius cursats o els programes de les assignatures cursades. Aquesta documentació ha d’estar segellada pel centre.

En ambdós supòsits (sol·licitud directa al centre o preinscripció universitària), per formalitzar el trasllat, la persona interessada ha d’abonar els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la facultat o escola de procedència i ha de presentar el resguard d’abonament en el moment de realitzar la matrícula.

Article 10. Simultaneïtat d’estudis

L’estudiantat que vulgui iniciar una altra carrera i cursar-la simultàniament a la que ja està fent, ha de sol·licitar-ho al degà o degana o el director o directora del centre on vol iniciar els nous estudis, el qual ho ha de resoldre per delegació del rector o rectora.

És necessari haver obtingut plaça mitjançant la preinscripció universitària en els nous estudis i tenir superats 30 crèdits o més de la carrera ja iniciada anteriorment.

Acceptada la simultaneïtat i assegurada la plaça amb la preinscripció, l’estudiant ha d’abonar els drets per simultaneïtat al centre d’origen i ha de presentar-ne el resguard en el moment de la matriculació.

Tal com s’indica en l’article 8.1 d’aquestes normes, no es farà la transferència de crèdits realitzats en la titulació iniciada, ja que la raó d’aquesta simultaneïtat és poder cursar la totalitat dels dos ensenyaments.

Article 11. Admissió d’estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals

cursats a l’estranger

Els estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut l’homologació o equivalència del seu títol a Espanya als quals se’ls reconegui a la Universitat de Lleida 30 crèdits o més en un ensenyament i vulguin sol·licitar plaça en aquest estudi, ho hauran de sol·licitar directament al rector o rectora, el qual ho haurà de resoldre d’acord amb els criteris que estableixi el Consell de Govern, que, en tot cas, hauran de tenir en compte l’expedient universitari. Aquests criteris es poden consultar en els centres corresponents.

Si el nombre de crèdits reconeguts és inferior a 30, la persona interessada ha de sol·licitar plaça en l’estudi on ha obtingut el reconeixement mitjançant la preinscripció universitària de Catalunya durant el mes de juny, a través del portal d’Accesnet: https://accesnet.gencat.cat

Pel que fa als terminis per sol·licitar el reconeixement de crèdits i la documentació que s’ha de presentar, s’aplica el que estableixen els articles 8.5 i 3.3 d’aquestes normes.

Un cop s’hagi resolt la sol·licitud de reconeixement de crèdits, i en funció del nombre de crèdits reconeguts, l’estudiant ha de sol·licitar plaça al rector o rectora de la Universitat de Lleida o a través del procés de preinscripció universitària.

Article 12. Sistema de qualificacions

S’aplicarà el que estableixen l’article 5 del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre (BOE de 18 de setembre de 2003), l’article 6.3 del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol de 2010), l’annex 1 del Reial decret 22/2015, de 23 de gener (BOE de 7 de febrer de 2015) i la Normativa de l’Avaluació i la Qualificació de la Docència en els Graus i Màsters a la UdL aprovada pel Consell de Govern de data 26 de febrer de 2014.

Els resultats obtinguts pels estudiants en cada matèria del pla d’estudis es qualificaran en funció de l’escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d’un decimal, a la qual es podrà afegir la corresponent qualificació qualitativa:

0 – 4,9: suspens

5,0 – 6,9: aprovat

7,0 – 8,9: notable

9,0 – 10: excel·lent

La menció de matrícula d’honor podrà ser atorgada a l’estudiant que hagi obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre no podrà excedir el 5% de l’estudiantat matriculat en una matèria en el corresponent curs acadèmic. Es pot concedir una matrícula d’honor addicional per la fracció resultant d’aplicar el 5% del nombre d’estudiants matriculats. Si aquest nombre és inferior a 20, només es pot atorgar una única matrícula d’honor. Es considera que s’ha superat un mòdul o assignatura quan la qualificació és a partir del 5.0.

Els crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades al pla d’estudis (experiència laboral o professional, matèria transversal i ensenyaments universitaris no oficials) no seran qualificats numèricament ni computaran a l’efecte del còmput de la mitjana de l’expedient acadèmic.

Els complements de formació es qualificaran igual que les assignatures de la titulació, és a dir de suspès a excel·lent i matrícula d’honor.

Article 13. Mitjana de l’expedient acadèmic

Es determina d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre (BOE de 18 de setembre de 2003), el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol de 2010), que modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i el Reial decret 22/2015, de 23 de gener (BOE de 7 de febrer de 2015).

Suma dels crèdits superats per l’estudiant multiplicats cada un pel valor de la qualificació que correspongui i dividit pel nombre de crèdits superats per l’estudiant.

Els crèdits reconeguts per activitats culturals, esportives o de participació estudiantil (matèria transversal), per l’experiència laboral o professional i per ensenyaments universitaris no oficials no tenen qualificació i no es tindran en compte a l’efecte de ponderació.

La mitjana de l’expedient acadèmic per a la sol·licitud de les beques que convoca anualment el Ministeri es determinarà d’acord amb la fórmula que estableixin les corresponents convocatòries publicades en el Butlletí Oficial de l’Estat.

La mitjana de l’expedient acadèmic per participar en els programes Erasmus i Mobilitat de la UdL serà la suma dels crèdits qualificats multiplicats cada un pel valor de la qualificació corresponent, d’acord amb la taula d’equivalències esmentada anteriorment i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. En aquesta fórmula es tindrà en compte l’última qualificació obtinguda per a cada assignatura (suspens, aprovat, notable, excel·lent i matrícula d’honor). Per a la mitjana de l’expedient acadèmic per participar en el programa SICUE es tindran en compte els crèdits superats.

La mitjana de l’expedient acadèmic per a l’assignació de l’oferta de la pràctica acadèmica externa curricular es determinarà d’acord amb la fórmula que estableixi el centre.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Aportació voluntària

La Universitat de Lleida ofereix a l’estudiantat la possibilitat de compartir el seu esforç solidari fent una aportació voluntària de 3 euros corresponents a la campanya “Dóna el teu 0,7%”. Aquesta acció de la comunitat estudiantil universitària, juntament amb la que ja fa el PAS i el PDI, contribuirà a desenvolupar i ampliar les activitats de cooperació al desenvolupament que, des del seu inici, duu a terme l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació. L’aportació d’aquesta quantitat a la Universitat de Lleida no es retornarà sota cap concepte a les persones que voluntàriament s’hagin acollit a aquesta opció en el moment de fer la matrícula.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Adaptacions curriculars

Per garantir la igualtat d’oportunitats de l’estudiantat amb discapacitat en l’accés al currículum, la Universitat de Lleida farà adaptacions curriculars a l’estudiantat amb discapacitats tenint en compte els requisits i d’acord amb el procediment que s’estableixi.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. Assegurances

Tota la informació sobre les assegurances es pot consultar a la pàgina web http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg.html

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Acreditació d’una tercera llengua.

- Estudiants amb inici d’estudis de grau el curs acadèmic 14/15 i posteriors.

D’acord amb la Llei 2/2014, de 27 de gener de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014/15 i posteriors i que provenen dels estudis de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU) o dels cicles formatius de grau superior (CFGS), amb o sense PAU, han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU) alemany, anglès, francès o italià amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Aquesta previsió de la Llei 2/2014, de 27 de gener, també serà aplicable als estudiants que accedeixin a la Universitat de Lleida a través de trasllat d’expedient acadèmic des de qualsevol universitat.

L’acreditació del nivell B2 es pot obtenir:

- Superant una prova comuna a tot el sistema universitari de Catalunya (CLUC); o

- Aportant altres certificats acreditatius del nivell B2 de coneixements d’idiomes d’acord amb la taula publicada a aquest efecte a la web de la UdL.

- Estudiants de grau matriculats amb anterioritat al curs 2014/15

Els estudiants matriculats en els graus de la UdL amb anterioritat al curs 14/15, en acabar els estudis han d’acreditar el coneixement d’una llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la Universitat (PAU) alemany, anglès, francès o italià amb un nivell equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

L’acreditació d’aquest nivell es farà d’acord amb l’establert en la Normativa de terceres llengües als estudis de grau de la UdL.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Qualsevol situació no prevista en aquesta normativa serà resolta per la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de Lleida.